Văn bản xuất nhập khẩu

Thông tư hướng dẫn xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản

Thông tư hướng dẫn xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản

THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 02/2000/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỖ, LÂM SẢN XUẤT KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU GỖ, LÂM SẢN NHẬP KHẨU Căn cứ Quyết định 65/1998/QĐ-TTg ngày 24.3.1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản […]

  • 1
  • 2