Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

Hãy cùng Viettelcargo tìm hiểu về Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm trong bài viết dưới đây nhé!

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

 I. Trình tự thực hiện:

1. Đối với doanh nghiệp chế xuất.
– Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm:
+ Trước khi tiến hành hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, DNCX phải khai thông tin Chứng từ hủy nguyên vật liệu, sản phẩm theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007 /QĐ-BTC.
+ Nộp thuế theo quy định của pháp luật về Thuế.
– Đối với phế liệu, phế phẩm.
+ Đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, DNCX tự tổ chức tiêu hủy theo quy định, không phải khai báo và không phải nộp thuế.
+ Đối với phế liệu, phế phẩm không nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, trước khi tiến hành tiêu hủy, DNCX khai thông tin Chứng từ hủy phế liệu, phế phẩm theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007 /QĐ-BTC và không phải nộp thuế.
+ Đối với phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại, không nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, trước khi tiến hành bán vào nội địa, DNCX khai thông tin chứng từ xuất hàng vào nội địa theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007 /QĐ-BTC và không phải nộp thuế.
2. Đối với doanh nghiệp nội địa.
Đối với phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại doanh nghiệp chế xuất bán vào nội địa, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình mua bán quy định tại Chương IV Quy định này và nộp thuế theo quy định.
3. Đối với cơ quan hải quan:
– Tiếp nhận, phản hồi, kiểm tra thông tin thực hiện tương tự thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quyết định 52/2007/QĐ-BTC

II. Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin qua hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
1) Thành phần hố sơ bao gồm:
– Chứng từ hủy nguyên vật liệu, sản phẩm theo Mẫu số 11 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007 /QĐ-BTC.
2) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

III. Thời hạn giải quyết: chưa quy định cụ thể

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan điện tử
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt thủ tục hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm.
– Lệ phí (nếu có): không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Chứng từ hủy nguyên vật liệu, sản phẩm – Mẫu số 11 Phụ lục XIII- Quyết đinh 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;
+ Chứng từ đưa hàng vào nội địa; chứng từ giao hàng sang doanh nghiệp chế xuất khác- Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính
– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
– Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.