Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại  I .Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Bước 1. Cơ quan hải...

Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan

Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan  I. Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Đăng ký tờ khai; + Nộp Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định...

Thủ tục chuyển đổi chủ kho ngoại quan

Thủ tục chuyển đổi chủ kho ngoại quan  I. Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Chủ cũ kho ngoại quan có đơn xin chuyển đổi chủ kho ngoại quan; + Chủ mới kho ngoại quan làm thủ tục chuyển đổi chủ kho ngoại quan. Hồ sơ chuyển đổi theo quy định, trừ Sơ đồ thiết...

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan  I. Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định. II. Cách thức thực hiện: +...

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan  I. Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức:  + Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho, bãi ngay tại địa điểm xây dựng của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, hoặc có nhu cầu di chuyển...

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

Thủ tục thành lập kho ngoại quan  I. Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu thành lập kho ngoại quan nêu trên, có nhu cầu thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến thành...

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm  I. Trình tự thực hiện: 1. Đối với doanh nghiệp chế xuất. - Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm: + Trước khi tiến hành hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, DNCX phải khai thông tin Chứng từ hủy nguyên vật liệu, sản phẩm theo...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần  I. Trình tự thực hiện: - Đối với tổ chức, cá nhân: + Thủ tục đăng ký tờ khai một lần: Người khai hải quan phải khai vào tờ khai hải quan và sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu, nhập...

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh  I. Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: 1. Thủ tục xuất khẩu: - Khai hải quan; - Xuất trình hàng hoá...

Thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định (TSCĐ) và nộp thuế theo quy định

Thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định (TSCĐ) và nộp thuế theo quy định  I. Trình tự thực hiện: + Đối với người khai hải quan - Trước khi thanh lý tài sản cố định, DNCX phải khai Chứng từ thanh lý tài sản cố định theo đúng các tiêu chí và khuôn...