Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng

Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng - Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức: 1. Thuyền trưởng có thông báo bằng văn bản với Chi cục trưởng Hải quan cảng về mục đích, thời gian chuyển cảng. a) Nếu có hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan sẽ được dỡ xuống...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Đăng ký tờ khai; + Nộp Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ...

Thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan

Thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan  1.Khái niệm Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài, hoặc từ trong nước đưa vào kho...

Thủ tục thanh khoản tờ khai NSXXK

Thủ tục thanh khoản tờ khai NSXXK 1- Chi cục Hải quan thanh khoản: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu. 2- Nguyên tắc thanh khoản: - Tất cả tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào thanh khoản phải theo thứ tự thời gian, tờ khai xuất nhập khẩu trước thanh khoản trước....

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch Thế nào được gọi là hàng phi mậu dịch ? Theo thông tư số Số : 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì : Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại không thuộc danh mục cấm nhập...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, ra kho bảo thuế

  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, ra kho bảo thuế  I. Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức: - Hàng hóa đưa vào đưa ra kho bảo thuế là nguyên liệu nhập khẩu nhưng chưa phải nộp thuế để sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp có kho bảo thuế. -...

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa  I. Trình tự thực hiện: + Đối với doanh nghiệp chế xuất Bước 1. Khai chứng từ đưa hàng vào nội địa - Tạo thông tin khai điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu...

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất  I. Trình tự thực hiện: + Đối với doanh nghiệp nội địa - Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa theo loại hình xuất khẩu tương ứng (trừ trường hợp điện nước theo quy định tại Tiết d.2, Khỏan 1,...

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất)

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất)  I. Trình tự thực hiện: + Đối với người khai hải quan - Khai thông tin về chứng từ đưa hàng của DNCX giao hàng (Bên giao) và chứng từ nhập...

Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất - Trình tự thực hiện: + Đối với người khai hải quan - Vào ngày 31 tháng 01 của năm sau, DNCX gửi báo cáo hàng tồn kho thực tế đến ngày 31 tháng 12...